Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Firma Lachowicz Energy Partner Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Zbożowa 4a, 70-631 w Szczecinie, NIP: 955-22-77-112 , REGON: 320752181.

 

 1. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w związku ze:

 1. Sprzedażą i zakupem wyrobów węglowych

Jesteśmy autoryzowanym dealerem węgla Tauron Wydobycie S.A., dystrybutorem, współpracujemy także z innymi podmiotami, producentami, dystrybutorami zajmującymi się handlem węglem.

 1. Świadczeniem usług

Świadczymy usługi transportowe.

 1. Prowadzeniem przedsiębiorstwa

Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi klienta i przedsiębiorstwa.

 

III. PODMIOTY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

 

 1. PRZETWARZANE DANE

Imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu lub paszportu kierowcy.

 

 1. PODSTAWA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH:

 

 1. 1RODO, Art.6. punkt 1. lit. a, zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. RODO, Art.6. punkt 1. lit. b, zawarcie i wykonanie umowy (w tym zleceń transportowych, zamówień towaru, doraźnych zleceń na wykonanie usługi);
 3. RODO, Art. 6. Punkt 1 lit. c, wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

 

 1. przekazywanie wymaganych danych do odpowiednich urzędów;
 2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
 3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
 4. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
 1. RODO, art. 6, punkt 1 lit. f, usprawiedliwiony interes prawny:
 2. udokumentowanie realizacji transakcji;
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
 4. marketing bezpośredni;
 5. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
 6. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
 7. archiwizacja.
 8. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

VII. INFORMACJA DOT. OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest, co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :
 1. podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
 2. podwykonawcom;
 3. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 1. Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
 2. Inne strony transakcji;
 3. firmy transportowe;
 4. spedytorzy;
 5. agencje celne;
 6. ubezpieczyciele;
 7. organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
 8. sądy;
 9. komornicy;
 10. biura informacji gospodarczej;
 11. operatorzy pocztowi i kurierzy;
 12. banki;
 13. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 14. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po jego zakończeniu, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednio 2, 5 lub 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

VII. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: biuro@wegiel-lachowicz.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Firma Lachowicz Energy Partner Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw
z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. Sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 2. Usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 3. Ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 4. Dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 5. Przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes,
  w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania oraz danych umożliwiających identyfikację podmiotu wnoszącego żądanie, na adres email: biuro@wegiel-lachowicz.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), a do czasu jego powołania do GIODO, www.giodo.gov.pl.

XII. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Administratora jednocześnie Usługodawcy, używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Administratora (Usługodawcy) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
 1. sesyjne
 2. stałe
 3. analityczne
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator (Usługodawca) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

XIII. KONTAKT I INFORMACJE

 1. Dane adresowe firmy:

Firma Lachowicz Energy Partner Sp. z o.o.

Ul. Zbożowa 4a; 70-631 Szczecin

NIP: 955-22-77-112; REGON: 320752181

 1. Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email:
  biuro@wegiel-lachowicz.pl
 2. Strona internetowa:
  https://wegiel-lachowicz.pl/
 3. Miejsce rejestracji:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000346020, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 510 000,00 zł.

 

Skrót RODO odnosi się do unijnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych o sygnaturze (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 roku.